FD Career Challenge 2011

In Februari 2011 I enrolled into the career challenge of the ‘Financieel Dagblad’. The challenge was to write an essay of 300 words on the new way of working and the opportunities you see for its future. The challenge was in cooperation with University Nyenrode (a famous dutch business school). During this challenge (850 entries) I was awarded a honourably mention in the newspaper (1 page) and I won a Mini-MBA at Nyenrode. I’m very proud on the piece I wrote and therefore I’m posting it on my blog in both dutch and english.

Dutch Version

Het nieuwe werken als hulpmiddel in de strijd tegen de vervlakking.

Hoe ontsnapt een bedrijf aan het gevaar van de kleiner wordende verschillen binnen de bedrijfstak: de vervlakking?

Het begint bij de CEO, die een ambitieus leider moet zijn met een heldere visie. Deze visie dient zowel op korte als lange termijn te resulteren in een strategie die moet leiden tot het vergroten van het onderscheidend vermogen en daarmee de winstgevendheid van de onderneming.

Geleid door de CEO concretiseert een team van managers de strategie naar Specifieke, Meetbare, Ambitieuze, Realistische, Tijdsgebonden doelen voor de werknemers. Uiteraard is het belangrijk om de werknemers van dienst te zijn door ze ten behoeve van de verwezenlijking van de doelen breed te faciliteren.

Naast deze veelal procesmatige vernieuwingen zal de werknemer ook worden uitgedaagd door het vinden van een balans tussen kwaliteit en snelheid. En daar zullen grote spanningsvelden ontstaan tussen mensen met een natuurlijke voorkeur voor denken (de denkers) en mensen met een voorkeur voor handelen (de doeners).

Het is belangrijk dat het management geen poging doet de oorzaken van dit spanningsveld weg te nemen. Het inwerken tegen deze kracht door denkers te laten opschieten en doeners te laten verdiepen, is zelfs contraproductief en onverstandig. De manager moet oplossingsgericht te werk gaan door mensen te laten samenwerken om elkaars krachten te gebruiken, te focussen op waar het goed gaat en dit uit te bouwen. De denker moet de kwaliteit van de doener waarborgen. En de doener moet de denker helpen zijn werk geïmplementeerd te krijgen.

Om gebruik te kunnen maken van elkaars krachten is het belangrijk dat er altijd en overal feedback kan worden gevraagd en gegeven. Het nieuwe werken met zijn enorme toolbox aan communicatieve gereedschappen zal hierin een beslissende rol spelen.

Een bedrijf heeft een ambitieus leider nodig, oplossingsgerichte managers en nieuwe werkers om te ontsnappen aan de vervlakking binnen de bedrijfstak.

English Version

The new world of work as a tool in the battle against a flattening world.

How does a company escape the ever shrinking differences in the industry; the flattening of the world?

It all start with the CEO, who, as an ambitious leader, should have a clear vision. This vision needs to focus on both short term and long term results. This vision must result in a strategy which must lead to distinguishing qualities which will make the company more profitable.

Lead by the CEO a team of managers must turn this strategy into Specific, Measureable, Ambitious, Realistic, Time-bound goals for the employees. Naturally it is of the utmost importance to serve the employees by guarding their needs when pursuing these goals.

Besides the more or less process side of innovations, the employee is challenged to find the balance between quality and speed. Great fields of friction will arise between people with a natural preference for thinking (the thinkers) and people with a preference for action (the doers).

It is of great importance that the management does not try to take away the root cause of this field of friction. Working against this field by hurrying thinkers and pressing doers into deep thinking will be contra productive and unwise. Managers should focus on solutions by facilitating collaboration  in a way such that people can use each others strengths. This focus should be on successes and building onto those successes. Thinkers should guard the quality of the work done by the doers. The doers should help thinkers with implementing their work.

The possibility to ask-for and give feedback is the most important prerequisite to enable the use of each others qualities. The new way of working with its immense toolbox of communication techniques will play a huge and decisive part in facilitating this feedback.

A company should have an ambitious leader, solution focussed managers and new way of work workers to escape the flattening of an industry

Het nieuwe werken als hulpmiddel in de strijd tegen de vervlakking.

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: